அட்டவணைப்படுத்தக்கூடிய வெளிப்புற திருப்பு கருவி வைத்திருப்பவர்

அட்டவணைப்படுத்தக்கூடிய வெளிப்புற திருப்பு கருவி வைத்திருப்பவர்